အထူးစီးပွားရေးစက်မှုဇုန်များ

၁။       သီလဝါအထူးစက်မှုဇုန်

၂။       ကျောက်ဖြူစက်မှုဇုန် (ရခိုင်ပြည်နယ်)

၃။       ထားဝယ်စက်မှုဇုန် (တနင်္သာရီတိုင်း)
အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေ

အထူးစီးပွားရေးဇုန် ဥပဒေ

အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် ပါဝင်နိုင်မည့်ဇုန်များ-

အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်နိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ-

အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ ရရှိမည့် အကျိုးကျေးဇူးများ

အထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်သည့် နိုင်ငံခြားသားများ၏ ဆောင်ရွက်ရမည့် တာဝန်များ